Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti

Sağlık personeline ek ödemeyle ilgili usul ve esaslar netleşti

Sağlık personeline ek ödeme
0 165

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada ek ödeme ücretlerinin 3 ay yüzde 100 olarak tavandan yapılacağını açıklamıştı. 1 Mart 2020’den itibaren geçerli olacak ek ödemeye yönelik Bakanlık, usul ve esaslar yayınlandı.

Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme

Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada ek ödeme ücretlerinin 3 ay yüzde 100 olarak tavandan yapılacağını açıklamıştı. 1 Mart 2020'den itibaren geçerli olacak ek ödemeye yönelik Bakanlık, usul ve esaslar yayınlandı. Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:

Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:
Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:
Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:
Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:
Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:
Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:
Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık tesislerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usul esaslar:

 

Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüklerinin 2020 Yılı Mart-Nisan-Mayıs dönemi ek ödeme
hesaplamalarına ilişkin olarak;
Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan ve bu kapsamda Sağlık Müdürlüklerinin döner
sermaye ek ödemesinden faydalanan personel ile bu yönetmelik kapsamında olup, COVID- 19
pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
emrine geçici görevlendirilen Müdürlük personeline, belirtilen dönemlerde 209 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlesi ile 2020-2021 yıllarını kapsayan Kamu
Görevlilerinin Hakem Kurulu Kararlarının, Sağlık ve Sosyal Hizmet İş Koluna İlişkin Üçüncü
Bölümünün 6 ncı ve 26 ncı maddelerinde belirtilen tavan oranlarının;
1) Tabip dışı personele % 100’ü,
2) Tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlardan;
a) COVID- 19 pandemisi kapsamında filyasyon ekiplerinde görev alanlara %100’ü,
b) COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen Halk Sağlığı
Laboratuvarlarında görev yapanlara %100’ü,
c) İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Komuta Kontrol Merkezi ile Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonlarında çalışan tabiplere % 100’ü,
d) COVID- 19 pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere Türkiye Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine geçici görevlendirilen tabiplere %100’ü,
e) İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabiplere % 100’ü,
f) (a-b-c-d-e) de belirtilen yer/görevler dışındaki İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerinde
görev yapan tabipler ile bu Yönetmelik kapsamında ek ödeme alan diğer tabiplerden
pratisyen tabiplere ve diş tabiplerine %60’ı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlara %55’i,”

 

“g) Mezkûr Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında teşkil edilen, çalışan ve karar alan döner
sermaye komisyonunun Mart-Nisan-Mayıs 2020 dönemine ilişkin olarak toplanmaması ve
anılan döneme ilişkin Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) içinde Genel Müdürlüğümüz
uhdesinde bulunan Döner Sermaye Personel Ödemeleri Modülü içinde yer alan Ek Ödeme
Tahakkuk Menüsüne yüklenen Mart 2020 dönemi sabit ek ödeme verileri ile anılan döneme
ilişkin tavan ek ödeme tutarı üzerinden ek ödeme yapılan tabip dışı personel ile yukarıda
belirtilen oranlar üzerinden ödeme yapılan tabip, diş tabibi ile tıpta ve diş hekimliğinde
uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için ise görevi/görev yeri, sayısı ve ek ödeme brüt
tutarını belirten resmi yazının bundan önceki dönemlerde de olduğu gibi Döner Sermaye
Komisyon Başkanı olan İl Sağlık Müdürü imzası ile resmi olarak bildirilmesi

Coronavirus (COVID- 19) pandemisi kapsamında sağlık hizmeti sunmak üzere Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü emrine geçici görevlendirilen tabip dışı personele de
kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü birimi üzerinden 1 inci madde kapsamında ek
ödeme yapılması,
i) Bu dönemde Müdürlükler arasında yapılan geçici görevlendirmelerde personelin ek ödemesinin
kadrosunun bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünce aynı kapsamda değerlendirilmesi,
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 429962e6-b02a-459c-8da6-30dfe79e2a97 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
YHGM, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Ek Ödeme İşlemleri Birimi
Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800
Telefon: (0 312) 585 18 76
j) 1 Mart 2020 tarihinden itibaren COVID- 19 pandemisi kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri ve
birimlerinden Bakanlığımız ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine görevlendirilen veya
sağlık tesislerinden İl Sağlık Müdürlükleri ve birimlerine görevlendirilen personele sağlık tesisi
üzerinden döner sermaye ek ödemesi yapılacağı için bu görevlendirmeler kapsamındaki
personele İl Sağlık Müdürlüklerince ek ödeme yönünden işlem tesis edilmemesi,
k) Aile hekimliği kapsamında aile hekimliği birimlerine geçici görevlendirilen tabip dışı personel
için tavan ek ödeme tutarı üzerinden 1 inci madde uyarınca %100 oranından hesaplanan tutarın
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 20 nci maddesi uyarınca, tabipler için 2
nci maddenin (f) bendinde belirlenen oran doğrultusunda tavan ek ödeme tutarı üzerinden
hesaplanan ek ödeme tutarının anılan Yönetmeliğinin 17 inci maddesi uyarınca bildirilmesi,
l) 2 nci maddenin (a), (d), (e) bentlerinde belirtilen görevler ile aynı maddenin (b) bendinde yer
alan hizmet sunumunda görev alanlara ilgili dönemde görev yapılan süreye bakılmaksızın ilgili
dönemin tamamının (a), (b), (d), (e) bentlerinde belirtilen oranlar kapsamında ek ödeme
hesaplanması,
m) Yukarıda belirtilen usûl ve esaslar doğrultusunda hesaplanan ek ödeme verilerinin 13 Nisan
2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bildirilmesi ve/veya Ek Ödeme Tahakkuk Menüsü
üzerinden gönderilmesi”

 

Kaynak:

https://yhgm.saglik.gov.tr/TR,65003/covid-19-pandemisi-nedeniyle-il-saglik-mudurluklerinde-ek-odeme-yapilmasina-yapilmasina-iliskin-usul-ve-esaslari.html

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/37129,covid-19-pandemisi-nedeniyle-il-saglik-mudurluklerinde-ek-odeme-yapilmasina-iliskin-usul-ve-esaslarpdf.pdf?0

Bunları da beğenebilirsin